01.01.2023

Anketa spätnej väzby za ZS 2022-2023Vážené študentky, vážení študenti,

Prešovská univerzita v Prešova po ukončení každého semestra realizuje spätnú väzbu využívajúc elektronický dotazník, ktorý je prístupný v MAIS (záložka v hornom menu ANKETA). Položky dotazníka sú rovnaké pre všetkých študentov našej univerzity a na všetky Vami absolvované predmety. (Niektorí vyučujúci Vás možno požiadali aj o inú formu spätnej väzby, oceníme, ak vyplníte i túto elektronickú.)

Uvedomujeme si, že ste v ostatnom období reagovali na žiadosti viacerých inštitúcií, ktoré skúmali procesy a formy výučby v pandemickom období a dopady e-vzdelávania. Táto spätná väzba je o konkrétnych programoch, predmetoch a návrhoch ako tieto programy zlepšiť a je určená priamo pre PU. Vašej spätnej väzbe sa venujeme a prehodnocujeme možné úpravy programov tak, aby cielene poskytovali rozvoj kompetencií a spôsobilostí, ktoré od Vás očakáva pracovný trh.

Vážime si Váš názor, ako pozitívne ocenenie, tak námety na zlepšenie a radi ich prediskutujeme, ak nám ich predložíte. Hodnotenia jednotlivých učiteľov sú anonymne prístupné učiteľom a prodekanom pre vzdelávanie, ktorí ich sprostredkúvajú vedúcim katedier, či riaditeľom inštitútov. Informácie o účasti v spätnej väzbe sú prerokúvané na Kolégiách dekana a sú zahrnuté v správach o vzdelávacej činnosti, ktoré sú predmetom rokovaní Vedeckých rád fakúlt a univerzity.

Vaša spätná väzba je anonymná. Dotazníky sú prístupné od 09. 01. 2023 do 03. 02. 2023.

Zároveň mi dovoľte zaželať Vám úspešné skúškové obdobie, počas ktorého, verím, sa Vám podarí preukázať svoje znalosti a zručnosti.

S pozdravom,
Ivana Cimermanová

 

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
propektorka pre vzdelávanie
poverená prorektorka pre vonkajšie vzťahy

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

 Administrator

Späť

 
Čakajte, prosím.