23.01.2024

Anketa ku kvalite vzdelávania na PUVážené študentky, vážení študenti,

opäť je tu obdobie, kedy preukazujete osvojenie nových teoretických poznatkov, skúseností a spôsobilostí. Toto hodnotiace obdobie je priestorom na zamyslenie sa nielen pre Vás ako uspokojivo ste zvládli zimný semester, ale aj pre Vašich pedagógov a manažment spoločne s Vami zvládli tento semester.

Prešovská univerzita v Prešova po ukončení každého semestra realizuje spätnú väzbu využívajúc elektronický dotazník, ktorý je prístupný v MAIS (záložka v hornom menu ANKETA). Položky dotazníka sú rovnaké pre všetkých študentov našej univerzity a na všetky Vami absolvované predmety. (Niektorí vyučujúci Vás možno požiadali aj o inú formu spätnej väzby, oceníme, ak vyplníte i túto elektronickú.) Vašej spätnej väzbe sa venujeme a prehodnocujeme možné úpravy programov tak, aby cielene poskytovali rozvoj kompetencií a spôsobilostí, ktoré od Vás očakáva pracovný trh.
Vážime si Váš názor, ako pozitívne ocenenie, tak námety na zlepšenie a radi ich prediskutujeme, ak nám ich predložíte. Hodnotenia jednotlivých učiteľov sú anonymne prístupné učiteľom a prodekanom pre vzdelávanie, ktorí ich sprostredkúvajú vedúcim katedier, či riaditeľom inštitútov. Informácie o účasti v spätnej väzbe sú prerokúvané na Kolégiách dekana a sú zahrnuté v správach o vzdelávacej činnosti, ktoré sú predmetom rokovaní Vedeckých rád fakúlt a univerzity.

Vaša spätná väzba je anonymná. Dotazníky sú prístupné do 23. 02. 2024.

Zároveň mi dovoľte zaželať Vám úspešné ukončenie skúškového obdobia, počas ktorého, verím, sa Vám podarí preukázať svoje znalosti a zručnosti.

prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie PU v PrešoveAdminiatrator

Späť

 
Čakajte, prosím.