Študijné programy

 


manažment (PhD-MAN)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 3.
Študijný odbor ekonómia a manažment (6213V00)
Metóda Kombinovaná
Dĺžka štúdia 4.0
Akademický rok 2022/2023
Garant študijného programu
Profil absolventa Absolvent tohto študijného programu je profilovaný ako vysokokvalifikovaný odborník spôsobilý vykonávať výskum a špičkové odborné činnosti v oblastiach teórie, metodológie výskumu v manažmente, vytvárať pridanú hodnotu v teórii aj v praktických aplikáciách v oblasti manažmentu, jeho jednotlivých segmentov a oblastí. Absolvent je pripravený na základe uvedených poznatkov a daností vykonávať vo výskumnom tíme základný a aplikovaný výskum, najmä grantový výskum týkajúci sa manažmentu a v jeho segmentoch a oblastiach. Medzi základné schopnosti absolventa patria predpoklady pre prezentovanie výsledkov výskumu v kvalitných publikáciách a na konferenciách, aj v anglickom jazyku. Absolvent disponuje poznatkami z teórie, metodológie výskumu v manažmente, vybraných aplikácií, súčasných svetových trendov a stavu manažmentu. Rovnako aj v oblasti trendov a stavu manažmentu v teórii aj v praxi v súčasnom európskom integračnom zoskupení. Absolvent disponuje analytickými zručnosťami, schopnosťou zberu a vyhodnocovania dát z informačných databáz, využíva metódy vedeckej práce a relevantný softvér, je schopný spracovávať analytické materiály na vedeckej úrovni, vyhodnocovať ich a využívať pre rozvoj poznania v odbore. Predpokladom tohto doktorandského študijného programu je vychovávať výskumne a odborne zdatných absolventov, ktorí si nájdu uplatnenie na trhu práce u nás i v zahraničí, ktorých schopnosťou bude vytvárať pridanú hodnotu v manažérskej vede, v špičkovej praxi a teórii manažmentu a jeho jednotlivých segmentoch a oblastiach.Obdobie štúdia :

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMN/ZVS-PHD/22 Základy vysokoškolskej pedagogiky (7KMN/ZVS-PHD/22) Skúška (S) 5 P P-10 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KEE/MAMI-PHD/22 Makroekonómia, mikroekonómia a komparácie ekonomických teórií - vybrané state (7KEE/MAMI-PHD/22) Skúška (S) 10 P PP P-20 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PVC2-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/CIT1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce) (7MMO/CIT1-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PVC4-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce (7MMO/PVC4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PC4B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC4B-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/POD4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí (7MMO/POD4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PRO2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu (7MMO/PRO2-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PC1A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC1A-PHD/22) Absolvovanie (A) 30 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/CIT4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná (7MMO/CIT4-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PC3A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC3A-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/POD1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (7MMO/POD1-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PRO1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu (7MMO/PRO1-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PC1B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC1B-PHD/22) Absolvovanie (A) 40 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PVC3-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Vedenie bakalárskej práce + posudok (7MMO/PVC3-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/POD2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.2. - Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (7MMO/POD2-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PC3B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC3B-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/CIT3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.a - Každá citácia domáca (7MMO/CIT3-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/CIT2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.b - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (zahraničné) (7MMO/CIT2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PC2A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.2. - Publikačná činnosť (7MMO/PC2A-PHD/22) Absolvovanie (A) 20 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PVC1-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 4 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC1-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/PC4A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC4A-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/POD3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na zahraničnom odbornom podujatí (7MMO/POD3-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/MAMA-PHD/22 Manažment a marketingový manažment, teória a aplikácie - vybrané state (7KMN/MAMA-PHD/22) Skúška (S) 10 P PP P-15 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KFUM/STAM-PHD/22 Štatistika a metodológia vedeckého výskumu (7KFUM/STAM-PHD/22) Skúška (S) 10 P PP P-20 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PVC2-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KFUM/SŠO-PHD/22 Seminár k štandardom, optimálnym metódam a technikám publikovania v prestížnych vedeckých časopisoch (7KFUM/SŠO-PHD/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V P-5 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/CIT1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce) (7MMO/CIT1-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PVC4-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce (7MMO/PVC4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PC4B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC4B-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/POD4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí (7MMO/POD4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PRO2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu (7MMO/PRO2-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PC1A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC1A-PHD/22) Absolvovanie (A) 30 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/CIT4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná (7MMO/CIT4-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PC3A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC3A-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/POD1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (7MMO/POD1-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PRO1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu (7MMO/PRO1-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PC1B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC1B-PHD/22) Absolvovanie (A) 40 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PVC3-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Vedenie bakalárskej práce + posudok (7MMO/PVC3-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/POD2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.2. - Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (7MMO/POD2-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PC3B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC3B-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/CIT3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.a - Každá citácia domáca (7MMO/CIT3-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/CIT2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.b - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (zahraničné) (7MMO/CIT2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PC2A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.2. - Publikačná činnosť (7MMO/PC2A-PHD/22) Absolvovanie (A) 20 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PVC1-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 4 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC1-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/PC4A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC4A-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/POD3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na zahraničnom odbornom podujatí (7MMO/POD3-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/MANE-PHD/22 Marketingový manažment nehmotných produktov (7MMO/MANE-PHD/22) Skúška (S) 10 PV PP P-15 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KFUM/APE1-PHD/22 Aplikovaná ekonometria I. (7KFUM/APE1-PHD/22) Skúška (S) 10 PV PP P-15 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KFUM/FIMA-PHD/22 Finančný manažment a investovanie - vybrané state (7KFUM/FIMA-PHD/22) Skúška (S) 10 PV PP P-15 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KFUM/MAIS-PHD/22 Manažérske informačné systémy (7KFUM/MAIS-PHD/22) Skúška (S) 10 PV P-15 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PVC2-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/CIT1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce) (7MMO/CIT1-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PVC4-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce (7MMO/PVC4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PC4B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC4B-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/POD4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí (7MMO/POD4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PRO2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu (7MMO/PRO2-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PC1A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC1A-PHD/22) Absolvovanie (A) 30 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/CIT4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná (7MMO/CIT4-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PC3A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC3A-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/POD1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (7MMO/POD1-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PRO1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu (7MMO/PRO1-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PC1B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC1B-PHD/22) Absolvovanie (A) 40 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PVC3-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Vedenie bakalárskej práce + posudok (7MMO/PVC3-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/POD2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.2. - Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (7MMO/POD2-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PC3B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC3B-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/CIT3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.a - Každá citácia domáca (7MMO/CIT3-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/CIT2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.b - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (zahraničné) (7MMO/CIT2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PC2A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.2. - Publikačná činnosť (7MMO/PC2A-PHD/22) Absolvovanie (A) 20 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PVC1-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 4 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC1-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PC4A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC4A-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/POD3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na zahraničnom odbornom podujatí (7MMO/POD3-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMN/MARO-PHD/22 Manažérske rozhodovanie - vybrané state (7KMN/MARO-PHD/22) Skúška (S) 10 PV P-15 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KFUM/VPM-PHD/22 Vybrané pokročilé metódy vo finančno - ekonomickej analýze (7KFUM/VPM-PHD/22) Skúška (S) 10 PV PP P-15 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMN/TRMA-PHD/22 Trendy manažmentu v európskom integračnom priestore (7KMN/TRMA-PHD/22) Skúška (S) 10 PV P-15 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KFUM/APE2-PHD/22 Aplikovaná ekonometria II. (7KFUM/APE2-PHD/22) Skúška (S) 10 PV P-15 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PVC2-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/CIT1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce) (7MMO/CIT1-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PVC4-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce (7MMO/PVC4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PC4B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC4B-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/POD4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí (7MMO/POD4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PRO2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu (7MMO/PRO2-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PC1A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC1A-PHD/22) Absolvovanie (A) 30 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/CIT4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná (7MMO/CIT4-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PC3A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC3A-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/POD1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (7MMO/POD1-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PRO1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu (7MMO/PRO1-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PC1B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC1B-PHD/22) Absolvovanie (A) 40 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PVC3-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Vedenie bakalárskej práce + posudok (7MMO/PVC3-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/POD2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.2. - Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (7MMO/POD2-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PC3B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC3B-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/CIT3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.a - Každá citácia domáca (7MMO/CIT3-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/CIT2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.b - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (zahraničné) (7MMO/CIT2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PC2A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.2. - Publikačná činnosť (7MMO/PC2A-PHD/22) Absolvovanie (A) 20 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PVC1-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 4 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC1-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PC4A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC4A-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/POD3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na zahraničnom odbornom podujatí (7MMO/POD3-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PVC2-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/CIT1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce) (7MMO/CIT1-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PVC4-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce (7MMO/PVC4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PC4B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC4B-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/POD4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí (7MMO/POD4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PRO2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu (7MMO/PRO2-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PC1A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC1A-PHD/22) Absolvovanie (A) 30 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/CIT4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná (7MMO/CIT4-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PC3A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC3A-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/POD1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (7MMO/POD1-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PRO1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu (7MMO/PRO1-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PC1B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC1B-PHD/22) Absolvovanie (A) 40 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PVC3-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Vedenie bakalárskej práce + posudok (7MMO/PVC3-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/POD2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.2. - Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (7MMO/POD2-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PC3B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC3B-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/CIT3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.a - Každá citácia domáca (7MMO/CIT3-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/CIT2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.b - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (zahraničné) (7MMO/CIT2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PC2A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.2. - Publikačná činnosť (7MMO/PC2A-PHD/22) Absolvovanie (A) 20 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PVC1-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 4 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC1-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/PC4A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC4A-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/POD3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na zahraničnom odbornom podujatí (7MMO/POD3-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PVC2-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/CIT1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce) (7MMO/CIT1-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PVC4-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce (7MMO/PVC4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PC4B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC4B-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/POD4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí (7MMO/POD4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PRO2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu (7MMO/PRO2-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PC1A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC1A-PHD/22) Absolvovanie (A) 30 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/CIT4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná (7MMO/CIT4-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PC3A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC3A-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/POD1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (7MMO/POD1-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PRO1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu (7MMO/PRO1-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PC1B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC1B-PHD/22) Absolvovanie (A) 40 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PVC3-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Vedenie bakalárskej práce + posudok (7MMO/PVC3-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/POD2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.2. - Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (7MMO/POD2-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PC3B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC3B-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/CIT3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.a - Každá citácia domáca (7MMO/CIT3-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/CIT2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.b - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (zahraničné) (7MMO/CIT2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PC2A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.2. - Publikačná činnosť (7MMO/PC2A-PHD/22) Absolvovanie (A) 20 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PVC1-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 4 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC1-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/PC4A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC4A-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/POD3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na zahraničnom odbornom podujatí (7MMO/POD3-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

4. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7KEE/ZAHS-PHD/22 Zahraničná stáž (7KEE/ZAHS-PHD/22) Zápočet (Z) 10 PV PP S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PVC2-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/CIT1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce) (7MMO/CIT1-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PVC4-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce (7MMO/PVC4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PC4B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC4B-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/POD4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí (7MMO/POD4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PRO2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu (7MMO/PRO2-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PC1A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC1A-PHD/22) Absolvovanie (A) 30 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/CIT4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná (7MMO/CIT4-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PC3A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC3A-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/POD1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (7MMO/POD1-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PRO1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu (7MMO/PRO1-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PC1B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC1B-PHD/22) Absolvovanie (A) 40 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PVC3-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Vedenie bakalárskej práce + posudok (7MMO/PVC3-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/POD2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.2. - Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (7MMO/POD2-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PC3B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC3B-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/CIT3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.a - Každá citácia domáca (7MMO/CIT3-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/CIT2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.b - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (zahraničné) (7MMO/CIT2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PC2A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.2. - Publikačná činnosť (7MMO/PC2A-PHD/22) Absolvovanie (A) 20 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PVC1-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 4 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC1-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/PC4A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC4A-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok ZS 7MMO/POD3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na zahraničnom odbornom podujatí (7MMO/POD3-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

4. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PVC2-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 2 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/CIT1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.a - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (domáce) (7MMO/CIT1-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PVC4-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Oponentský posudok bakalárskej práce (7MMO/PVC4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PC4B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC4B-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/POD4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na domácom odbornom podujatí (7MMO/POD4-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PRO2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.2. - Účasť na riešení vedeckého grantového projektu (7MMO/PRO2-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PC1A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC1A-PHD/22) Absolvovanie (A) 30 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/CIT4-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.b - Každá citácia zahraničná (7MMO/CIT4-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PC3A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC3A-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/POD1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.1. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (7MMO/POD1-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PRO1-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 3.1. - Vedenie „Grantu PU pre doktorandov“ alebo iného výskumného grantu (7MMO/PRO1-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PC1B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.1.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC1B-PHD/22) Absolvovanie (A) 40 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PVC3-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Vedenie bakalárskej práce + posudok (7MMO/PVC3-PHD/22) Absolvovanie (A) 2 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/POD2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.2. - Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (7MMO/POD2-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PC3B-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.3.b - Publikačná činnosť (7MMO/PC3B-PHD/22) Absolvovanie (A) 15 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/CIT3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.6.a - Každá citácia domáca (7MMO/CIT3-PHD/22) Absolvovanie (A) 1 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/CIT2-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.5.b - Citácie registrované v citačných indexoch - Web of Science/SCOPUS (zahraničné) (7MMO/CIT2-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PC2A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.2. - Publikačná činnosť (7MMO/PC2A-PHD/22) Absolvovanie (A) 20 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PVC1-PHD/22 Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť I.3. - Výučba 4 hodín týždenne v rámci jedného semestra (7MMO/PVC1-PHD/22) Absolvovanie (A) 10 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/PC4A-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.1.4.a - Publikačná činnosť (7MMO/PC4A-PHD/22) Absolvovanie (A) 5 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL
4. rok LS 7MMO/POD3-PHD/22 Tvorivá činnosť v oblasti vedy II. 2.3. - Aktívna účasť na zahraničnom odbornom podujatí (7MMO/POD3-PHD/22) Absolvovanie (A) 3 V S-0 za Týždeň Detail predmetu / IL


Predmety štátnej skúšky :

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Fakulta Detail predmetu / IL
1. 7KMN/DISK-PHD/22 Dizertačná skúška (7KMN/DISK-PHD/22) Štátna skúška (dokt-KS) (SSdoktKS) 30 P FMEO Detail predmetu / IL
2. 7KMN/DIZO-PHD/22 Dizertačná práca a jej obhajoba (7KMN/DIZO-PHD/22) Štátna skúška (dokt-KS) (SSdoktKS) 30 P FMEO Detail predmetu / IL
Typ predmetu :

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby :

C = Cvičenie, LC = Laboratórne cvičenie, P = Prednáška, S = Seminár

Druh profilového predmetu :

PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet