Študijné programy

 


turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (Bc-THK)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 1.
Študijný odbor ekonómia a manažment (6213R00)
Metóda Kombinovaná
Dĺžka štúdia 3.0
Akademický rok 2022/2023
Garant študijného programu
Profil absolventa Cieľom študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo je poskytnúť študentom kvalitné vzdelávanie a pripraviť ich na uplatnenie na pracovnom trhu v konkurenčnom a rýchlo sa meniacom prostredí domáceho a medzinárodného cestovného ruchu. Tento cieľ je v študijnom programe dosahovaný prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých predmetoch študijného programu a je transformovaný do schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu. Bakalársky študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo pripravuje študentov na profesionálnu kariéru v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a kúpeľných podnikov v domácom aj medzinárodnom prostredí. Absolvent programu je kvalifikovaný ekonóm - technológ služieb cestovného ruchu a je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni riadenia v podnikovej sfére služieb cestovného ruchu. Je schopný organizovať a riadiť obchodno-prevádzkové procesy a viesť pracovný kolektív v podnikoch cestovného ruchu. Je zároveň pripravený realizovať samostatné podnikanie a v rámci neho spracovať rôzne podnikové štatistiky a analýzy za účelom monitorovania a vyhodnocovania spokojnosti zákazníkov, manažovať značku destinácie cestovného ruchu a jej imidž. Počas štúdia nadobudne sústavu všeobecných vedomostí z oblasti ekonómie, práva, matematicko-štatistických metód, manažmentu a marketingu, financií a účtovníctva a psychológie. Tieto vedomosti dopĺňajú odborné poznatky z oblastí, ktoré špecifikujú pôsobenie v cestovnom ruchu, a to základy cestovného ruchu a geografia cestovného ruchu, interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu, technológia služieb cestovného ruchu, tvorba produktov cestovného ruchu, sprievodcovská činnosť a problematika cestovných kancelárií a cestovných agentúr, manažment destinácií cestovného ruchu, manažment hotelových služieb a technológie kúpeľníckych služieb. Získané vedomosti sú doplnené o odborné komunikačné spôsobilosti v dvoch svetových jazykoch a praktické zručnosti z tvorby multimediálnych informačných dokumentov.Obdobie štúdia :

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMN/IKO-THK/22 Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu (7KMN/IKO-THK/22) Skúška (S) 4 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMN/ZPR-THK/22 Základy práva (7KMN/ZPR-THK/22) Skúška (S) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/AJ1-THK/22 Anglický jazyk pre cestovný ruch I (7KIK/AJ1-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KFUM/MAT-THK/22 Matematika (7KFUM/MAT-THK/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/NJ1-THK/22 Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch I (nemecký) (7KIK/NJ1-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/RJ1-THK/22 Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch I (ruský) (7KIK/RJ1-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KEE/MAK-THK/22 Makroekonómia (7KEE/MAK-THK/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMN/EPO-THK/22 Etika podnikania a firemná kultúra (7KMN/EPO-THK/22) Skúška (S) 4 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KTH/DEK-THK/22 Dejiny kultúry (7KTH/DEK-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KTH/SET-THK/22 Spoločenská etiketa (7KTH/SET-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KIK/AJ2-THK/22 Anglický jazyk pre cestovný ruch II (7KIK/AJ2-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KEE/MIK-THK22 Mikroekonómia (7KEE/MIK-THK/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KIK/NJ2-THK/22 Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch II (nemecký) (7KIK/NJ2-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KTH/ZCR-THK/22 Základy cestovného ruchu (7KTH/ZCR-THK/22) Skúška (S) 4 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KFUM/STA-THK/22 Štatistika (7KFUM/STA-THK/22) Skúška (S) 5 P PP P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KIK/RJ2-THK/22 Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch II (ruský) (7KIK/RJ2-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KEE/HOP-THK/22 Hospodárska politika (7KEE/HOP-THK/22) Skúška (S) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KTH/GAS-THK/22 Gastronómia (7KTH/GAS-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KEE/PMS-THK/22 Podnikanie v malých a stredných podnikoch (7KEE/PMS-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KTH/SAA-THK/22 Športovo-rekreačné aktivity v cestovnom ruchu a ich animácia (7KTH/SAA-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/MAR-THK/22 Marketing (7MMO/MAR-THK/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KTH/SSR-THK/22 Sprievodcovské služby v cestovnom ruchu (7KTH/SSR-THK/22) Skúška (S) 3 P PP P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMN/MAN-THK/22 Manažment (7KMN/MAN-THK/22) Skúška (S) 5 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KFUM/INF-THK/22 Informatika (7KFUM/INF-THK/22) Skúška (S) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KIK/AJ3-THK/22 Anglický jazyk pre cestovný ruch III (7KIK/AJ3-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KFUM/FIN-THK/22 Financie a mena (7KFUM/FIN-THK/22) Skúška (S) 3 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KIK/RJ3-THK/22 Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch III (ruský) (7KIK/RJ3-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KIK/NJ3-THK/22 Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch III (nemecký) (7KIK/NJ3-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KTH/TDE-THK/22 Turistické destinácie Európy (7KTH/TDE-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KTH/KCR-THK/22 Kúpeľný cestovný ruch na Slovensku (7KTH/KCR-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KTH/OCT-THK/22 Organizácia a chod turizmu (7KTH/OCT-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KIK/AJ4-THK/22 Anglický jazyk pre cestovný ruch IV (7KIK/AJ4-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KIK/NJ4-THK/22 Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch IV (nemecký) (7KIK/NJ4-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KTH/TUP-THK/22 Turistické produkty (7KTH/TUP-THK/22) Skúška (S) 4 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KIK/RJ4-THK/22 Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch IV (ruský) (7KIK/RJ4-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KTH/GER-THK/22 Geografia a regionalizacia cestovneho ruchu Slovenskej republiky (7KTH/GER-THK/22) Skúška (S) 3 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/MID-THK/22 Tvorba multimediálnych informačných dokumentov v CR (7MMO/MID-THK/22) Skúška (S) 4 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KFUM/UCT-THK/22 Účtovníctvo (7KFUM/UCT-THK/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KTH/VTA-THK/22 Vidiecký turizmus a agroturizmus (7KTH/VTA-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KTH/MTD-THK/22 Mimoeurópske turistické destinácie (7KTH/MTD-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KTH/KMT-THK/22 Kultúrny a mestský turizmus (7KTH/KMT-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KTH/TPR-THK/22 Tvorba projektov v cestovnom ruchu (7KTH/TPR-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KTH/ZP1-THK/22 Záverečná práca I (7KTH/ZP1-THK/22) Absolvovanie (A) 2 P S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KEE/SVE-THK/22 Svetová ekonomika (7KEE/SVE-THK/22) Skúška (S) 3 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KTH/MHS-THK/22 Manažment hotelových služieb (7KTH/MHS-THK/22) Skúška (S) 4 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KMP/PSY-THK/22 Psychológia (7KMP/PSY-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KIK/RJ5-THK/22 Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch V (ruský) (7KIK/RJ5-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KTH/TKS-THK/22 Technológia kúpeľníckych služieb (fyzioterapia, balneológia a kúpeľná starostlivosť) (7KTH/TKS-THK/22) Skúška (S) 4 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KMP/MSV-THK/22 Metodológia a metódy sociálneho výskumu (7KMP/MSV-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KIK/NJ5-THK/22 Druhý cudzí jazyk pre cestovný ruch V (nemecký) (7KIK/NJ5-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KIK/AJ5-THK/22 Anglický jazyk pre cestovný ruch V (7KIK/AJ5-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KTH/TS1-THK/22 Technológia služieb cestovného ruchu I (7KTH/TS1-THK/) Skúška (S) 4 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KTH/TS2-THK/22 Technológia služieb cestovného ruchu II. (7KTH/TS2-THK/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KTH/GEOEX/22 Geografická exkurzia vybraných destinácií (7KTH/GEOEX/22) Absolvovanie (A) 4 V S-40 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok LS 7KTH/ZP2-THK/22 Záverečná práca II (7KTH/ZP2-THK/22) Absolvovanie (A) 3 P S-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7KTH/PRA-THK/22 Odborná prax (7KTH/PRA-THK/22) Absolvovanie (A) 13 P S-18 za Týždeň Detail predmetu / IL


Predmety štátnej skúšky :

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Fakulta Detail predmetu / IL
1. 7KTH/OZP-THK/22 Obhajoba záverečnej práce (7KTH/OZP-THK/22) Štátna skúška (ŠS) 8 P FMEO Detail predmetu / IL
2. 7KTH/KSS-THK/22 Štátna skúška (kolokvium) - turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo (7KTH/KSS-THK/22) Štátna skúška (ŠS) 8 P FMEO Detail predmetu / IL
Typ predmetu :

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby :

C = Cvičenie, LC = Laboratórne cvičenie, P = Prednáška, S = Seminár

Druh profilového predmetu :

PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet