Študijné programy

 


manažment (Mgr-MAN)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 2.
Študijný odbor ekonómia a manažment (6213T00)
Metóda Prezenčná
Dĺžka štúdia 2.0
Akademický rok 2022/2023
Garant študijného programu
Profil absolventa Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia, pričom vďaka svojej špecializácii ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie, súvislosti medzi nimi a to v kontexte ekonomickej a manažérskej teórie a praxe. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového a kategoriálneho aparátu absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia a vyvodzovať závery s ohľadom na objekt skúmania, nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie. Absolvent je schopný analyzovať problémy na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia a hodnotiť dosahy ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplatňovania nadobudnutých vedomostí a osvojených myšlienkových postupov, disponuje rozvinutými komunikačnými a analytickými zručnosťami nevyhnutnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií. Je schopný chápať nové trendy, identifikovať ich dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať k transferu aplikovateľného poznania do ekonomickej a manažérskej praxe. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov a projektov. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky, uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty. Magisterský študijný program Manažment je zameraný na to, aby produkoval absolventov predovšetkým pre prax, ktorí sú schopní zhodnotiť a zvládať problémy manažmentu pomocou správnych teórií, metód a postupov, a ktorí sú odhodlaní udržiavať akademickú a profesionálnu integritu a pozitívne prispievať k spoločnosti. Zámerom je produkovať profesionálnych špecialistov, ktorí môžu vykonávať kariéru v rôznych oblastiach manažmentu, ktorí majú hlboké znalosti z oblasti manažmentu, ale majú aj vodcovské schopnosti a inovatívneho ducha. Študijný program bol navrhnutý s cieľom vybaviť študentov znalosťami, nástrojmi, technikami potrebnými na efektívnu prácu a riadenie organizácií v komplexnom meniacom sa prostredí. Obsah a štruktúra odporúčaného študijného plánu predkladaného študijného programu vychádza zo základnej charakteristiky absolventa študijného programu manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Absolvent má po absolvovaní druhého stupňa štúdia hlboké a komplexné poznatky o manažmente a jeho jednotlivých oblastiach, ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie, ako aj väzby a súvislosti medzi nimi. Zároveň disponuje rozsiahlymi odbornými a metodickými vedomosťami z jednotlivých oblastí manažmentu na úrovni hodnotenia a chápe širšie súvislosti. Absolvent je schopný analyzovať a vyhodnocovať komplexné problémy podnikov a organizácií týkajúce sa rôznych oblastí manažmentu a pružne na tieto problémy reagovať. Študent získa kompletný súbor manažérskych kompetencií, najmä schopnosť zbierať, triediť a analyzovať informácie, samostatne riešiť a analyzovať problémy, organizovať a plánovať prácu, rozhodovať sa, riadiť a viesť ľudí.Obdobie štúdia :

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMN/MEM-MGR/22 Medzinárodný manažment (7KMN/MEM-MGR/22) Skúška (S) 4 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/KOM-MGR/22 Komunikácia v manažmente (7MMO/KOM-MGR/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/MAM-MGR/22 Marketingový manažment (7MMO/MAM-MGR/22) Skúška (S) 4 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMN/INM-MGR/22 Interkulturálny manažment a podniková kultúra (7KMN/INM-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMN/TMR-MGR/22 Tvorivé metódy v riadení a manažérske hry (7KMN/TMR-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KFUM/FIM-MGR/22 Finančný manažment (7KFUM/FIM-MGR/22) Skúška (S) 4 P PP P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/AJ1-MGR/22 Aplikovaný cudzí jazyk pre manažérov 1 (anglický) (7KIK/AJ1-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/RJ1-MGR/22 Aplikovaný cudzí jazyk pre manažérov 1 (ruský) (7KIK/RJ1-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KTH/MIT-MGR/22 Manažérske inovácie v turizme (7KTH/MIT-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMN/MAV-MGR/22 Manažment výkonnosti (7KMN/MAV-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/NJ1-MGR/22 Aplikovaný cudzí jazyk pre manažérov 1 (nemecký) (7KIK/NJ1-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/VSP-MGR/22 Vedenie startupových projektov (7MMO/VSP-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/MRO-MGR/22 Manažérske rozhodovanie (7KMN/MRO-MGR/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/SSO-MGR/22 Stimulácia a tvorba systémov odmeňovania (7KMN/SSO-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/STM-MGR/22 Strategický manažment (7KMN/STM-MGR/22) Skúška (S) 4 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/MRZ-MGR/22 Manažment rizík a zmien (7KMN/MRZ-MGR/22) Skúška (S) 4 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/LOG-MGR/22 Logistika (7KMN/LOG-MGR/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KTH/MET-MGR/22 Medzinárodný turizmus (7KTH/MET-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KIK/AJ2-MGR/22 Aplikovaný cudzí jazyk pre manažérov 2 (anglický) (7KIK/AJ2-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/MELZ-MGR/22 Medzinárodný manažment ľudských zdrojov (7KMN/MELZ-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KTH/MRR-MGR/22 Manažment a marketing regionálného rozvoja (7KTH/MRR-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KIK/NJ2-MGR/22 Aplikovaný cudzí jazyk pre manažérov 2 (nemecký) (7KIK/NJ2-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMP/OPS-MGR/22 Obchodná psychológia (7KMP/OPS-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/KPZ-MGR/22 Kvalita pracovného života a pracovné vzťahy (7KMN/KPZ-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/TIM-MGR/22 Trendy v internetovom marketingu (7MMO/TIM-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KIK/RJ2-MGR/22 Aplikovaný cudzí jazyk pre manažérov 2 (ruský) (7KIK/RJ2-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMP/ORS-MGR/22 Organizačné správanie (7KMP/ORS-MGR/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMN/DP1-MGR/22 Diplomový projekt I (7KMN/DP1-MGR/22) Absolvovanie (A) 2 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PRM-MGR/22 Projektový manažment (7MMO/PRM-MGR/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KFUM/AST-MGR/22 Aplikovaná štatistika (7KFUM/AST-MGR/22) Skúška (S) 4 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMN/OOS-MGR/22 Organizovanie a organizačné štruktúry (7KMN/OOS-MGR/22) Skúška (S) 4 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KFUM/FAF-MGR/22 Finančná analýza a finančné plánovanie (7KFUM/FAF-MGR/22) Skúška (S) 4 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KFUM/ITE-MGR/22 Informačné technológie v manažmente a e-technológie (7KFUM/ITE-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KIK/AJ3-MGR/22 Aplikovaný cudzí jazyk pre manažérov 3 (anglický) (7KIK/AJ3-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KIK/NJ3-MGR/22 Aplikovaný cudzí jazyk pre manažérov 3 (nemecký) (7KIK/NJ3-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KIK/RJ3-MGR/22 Aplikovaný cudzí jazyk pre manažérov 3 (ruský) (7KIK/RJ3-MGR/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMN/PRX-MGR/22 Odborná prax (7KMN/PRX-MGR/22) Absolvovanie (A) 10 P S-240 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMN/DP2-MGR/22 Diplomový projekt II (7KMN/DP2-MGR/22) Absolvovanie (A) 3 P S-4 za Týždeň Detail predmetu / IL


Predmety štátnej skúšky :

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Fakulta Detail predmetu / IL
1. 7KMN/KSS-MGR/22 Štátna skúška (kolokvium) - manažment (7KMN/KSS-MGR/22) Štátna skúška (ŠS) 10 P FMEO Detail predmetu / IL
2. 7KMN/ODP-MGR/22 Obhajoba diplomovej práce (7KMN/ODP-MGR/22) Štátna skúška (ŠS) 10 P FMEO Detail predmetu / IL
Typ predmetu :

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby :

C = Cvičenie, LC = Laboratórne cvičenie, P = Prednáška, S = Seminár

Druh profilového predmetu :

PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet